“Inobačka“ d.o.o. zajedno sa austrijskim partnerom „Best In Parking“ započinje izgradnju prve od četiri javne garaže u Novom Sadu. U pitanju je „Javna garaža Banovina“ koja će se prostirati na preko 6280 m2, sa dva nivoa i ukupno 167 garažnih mesta na dva podzemna nivoa. Radi se o Ugovoru o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže kod zgrade Skupštine AP Vojvodine. Grad Novi Sad je obezbedio parcelu za izgradnju, a koncesija je data na period od 40 godina.  Koncesionar je privredno društvo koje su osnovale “Inobačka” d.o.o. i  jedna od najvećih kompanija u oblasti izgradnje i upravljanja javnim garažama Best in Parking – Holding AG iz Austrije. Izgradnjom ove podzemne garaže će biti prevaziđen problem nedostatka parking mesta u ovom delu centra grada.

Prikaz parcele

Podzemna garaža se gradi na parceli 186 u K.O. Novi Sad II. Planom detaljne regulacije Malog limana u Novom Sadu, na ovom prostoru je planirano uređenje garaže sa mogućom izgradnjom dve podzemne etaže. Prostor namenjen za izgradnju garaže za putnička vozila danas je površina pod zelenilom, na kojoj ne postoje izgrađeni objekti visokogradnje. Na potezu između Ulice Banovinski prolaz i Vladike Platona uređena je pešačka staza i taj prostor danas ima pretežno ambijentalni karakter. Naše preduzeće je podržalo inicijativu Grada i građana Novog Sada za očuvanje zelenila i sačuvalo drvored u dvoristu, te upodobio projekat garaže kako bi se očuvala zelena površina.

Prikaz nivoa

Garaža za parkiranje putničkih vozila projektovana je kao podzemni objekat. Locirana je u prostoru omeđenom Ulicom Banovinski prolaz sa severne strane, objektom Skupštine APV sa istočne strane, Ulicom vladike Platona sa južne strane i Ulicom Žarka Zrenjanina sa zapadne strane. Objekat se sastoji od dve podzemne etaže sa vertikalnim komunikacijama koje izlaze u nivou prizemlja. Pristup i kolska saobraćajna veza sa mrežom iz okruženja ostvarena je preko dve pristupne saobraćajnice:

veza sa Ulicom Banovinski prolaz- izlaz iz garaže

veza sa Ulicom vladike Platona- ulaz u garažu

Javni pešački pristupi u objekat garaže obezbeđeni su kroz dve stepenišne vertikale. Jedna je u istočnom a druga u zapadnom delu objekta. Uz stepenište na zapadnoj strani predviđena je ugradnja lifta, kako bi se obezbedio dodatni komfor korišćenja objekta.

Predloženo parterno uređenje je idejnog karaktera i biće naknadno detaljno definisano. Postojeći spomenik Vasi Stajiću, koji se nalazi u okviru prostora planirane podzemne garaže, će biti uklonjen na način koji je u skladu sa saglasnošću Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, i na isti način ga vratiti na prvobitno mesto.

SPOMENIK Vase Stajiću

Garaža se izvodi kao podzemni potpuno ukopani objekat koji nema nadzemnih etaža i struktura iznad zemlje. Izuzetak su elementi kojima se ostvaruju funkcionalne pešačke i kolske veze sadržaja unutar garaže sa mrežom iz okruženja. Stoga je na parteru predviđeno da se nađu kolski prilazi iz Ulice Banovinski prolaz i Vladike Platona, kao i pešački prodori u vidu završetaka stepenišnih vertikala. Spratnost objekta se definiše kao 2PO, sa  izlazima vertikalnih komunikacija- stepeništa i lifta u nivou prizemlja. Raspored i organizacija parking mesta na etažama su sledeći:

  • Etaža -1: 79 parking mesta za putnička vozila
  • Etaža -2: 88 parking mesta za putnička vozila

Ukupan broj parking mesta za putnička vozila je 167 gde su  uvrštena i mesta za parkiranje vozila invalida.

Na etaži -1 u zapadnom delu garaže predviđeno je uređenje ukupno 8 mesta za parkiranje električnih vozila na punjenju. Za njih su obezbeđeni uređaji kojima se takva vozila pune električnom energijom. Kao objekat u javnom režimu korišćenja garaža će praktično biti u upotrebi 24 časa dnevno, uključujući i vikende i praznike.

8 mesta sa punjačima