GeoZid

Prefabrikovani paneli

Visokogradnja

Proizvodi visokogradnje

TEHNIČKO UPUSTVO ZA IZRADU NASIPA OD ARMIRANE ZEMLJE SA LICEM OD PREFABRIKOVANIH PANELA – GEOZID

Za obradu vidljivih slobodnih površina kod nasipa od armirane zemlje sve češću primenu imaju betonski montažni. Paneli se rade u dimenzijama po projektnoj dokumentaciji, standardne dimenzije panela su 3.00 (2.00) x 2.20 = 6.60m² , širina panela je 25cm.

Betonski paneli su prefabrikovani ošupljeni elementi sastavljeni od dva lica A i B. Lica panela (strane A i B) se vezuju pomoću binora.

Tokom prefabrikacije u lica A i B se ugrađuju i armaturne mreže, videti detalj. Kako bi se ostvarila dalja konekcija panela sa geomrežama na projektovamom rastojanju se ostavljaju žlebovi, standardno na 44cm (30).

Postoji mogućnost da se tokom prefabrikacije ugrađuje geomreža u panel i ostavlja da viri iz panela do 50 cm. Deo koji viri iz panela služi za dalju konekciju. Kroz prikaz je dat panel u kome se ostavljaju prorezi širine 1.5-2.0 cm u koje se geomreža ubacuje nakon postavljanja panela na projektovano mesto, videti detalj.

Paneli se rade po specifikacijama datim u grafičkoj dokumentaciji. Lice panela mora biti glatko bez vidljivih neravnina , a ako ipak do njih dođe tokom prefabrikacije iste je potrebno popuniti i zagladiti.

Paneli se ugrađuju na projektovano mesto pompću odgovarajuće dizalice. Pridržavaju se ugaonicima dok se na zaliju betonom. 

Po postavljanju armiranobetonskih, prefabrikovanih panela, slobodni prostor se zapunjava betonom marke C 20/25 i na taj način se formira monolitni betonski zid ukupne debljine 25 cm.

Prilikom ugradnje ispune voditi računa da se na podužnim spojevima panela ugrađuje komad mreže Q283, širine 40cm odnosni vertikalnim ankeri dužine.

Za armiranje nasipa i konekciju sa panelom koriste se samo HDPE ekstrudirane geomreže, projektovane zatezne čvrstoće date u projektnoj dokumentaciji.

Geomreža mora biti proizvedena od ploče polietilena visoke gustoće, orijentisane u jednom pravcu.

Računska zatezna čvrstoća geomreže pri kojoj se ne javlja puzanje, za projektni period od 120 godina, koja izaziva maksimalnu deformaciju od 1%, mora biti >20.00kN/m na srednjoj temperaturi od 10 – 20°C, kako je to definisano kroz statički proračun potporne konstrukcije.

Ova vrednost računske zatezne čvrstoće predstavlja odnos maksimalne zatezne čvrstoće geomreže za maksimalnu deformaciju od 1% na kraju perioda od 120 godina i proračunskog faktora sigurnosti.

Proračunski faktor sigurnosti predstavlja proizvod parcijalnih faktora materijala koji su usled nedostatka domaće regulative u skladu sa Evropskim standardima za geosintetičke materijale.

Ostali proizvodi

Dupli betonski zidovi

Prefabrikovani betonski zidovi predstavljaju već tri decenije poznatu tehnologiju izgradnje višespratnica u evropskim zemljama a od skora i kod nas

Geo Zid

Za obradu vidljivih slobodnih površina kod nasipa od armirane zemlje sve češću primenu imaju betonski montažni paneli.

Protivbučni zid RUCONBAR

Koncept RUCONBAR predstavlja ekonomično i ekološko rešenje zaštite od buke koje je istovremeno jednostavno za primenu

Kontaktirajte nas 

Prilikom slanja, potrebno je popuniti sva označena polja (*).

Inobačka d.o.o.

Bulevar oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad

+381 21 557 400

info@inobacka.com