Dupli betonski zidovi

Dupli betonski zidovi predstavljaju već tri decenije poznatu tehnologiju izgradnje višespratnica u evropskim zemljama.

Visokogradnja

Proizvodi visokogradnje

Tehnologija se godinama razvijala, menjala i prilagođavala zahtevu kvalitetnijeg života i efikasnijeg iskorišćenja kalorija toplotne energije. Danas je to kvalitetan, pouzdan i efikasan način gradnje koji se upražnjava u celom svetu, a od skoro i kod nas.

Vodeći se idejom pružanja najkvalitetnijeg proizvoda kupcima, a i željom da se osavremeni način gradnje u Srbiji firma Inobačka DOO je instalirala i pustila u pogon fabriku za prefabrikaciju duplih betonskih zidova koja je locirana u mestu Savino Selo opština Vrbas.

U pitanju je savremena, automatizovana proizvodnja koja ima kapacitet proizvodnje od 600m2 zidova dnevno. 

U mogućnosti smo da proizvedemo, duple betoneske zidove ispunjene betonom koji predstavljaju konstruktivno noseće zidove, zatim zidove ispunjene pena betonom, pregradne zidove, masivne zidove, omnia tavanice (ploče) i betonska montažna stepeništa.

 Ovaj način gradnje omogućuje brzu i jednostavnu montažu objekta. U fabrički proizvedene zidne elemente, glatke površinske obrade, ugrađeni su slepi okviri za vrata i prozore, razvodne kutije za elekroinstalacije i ostali instalacijski prodori…

Prednosti sistema

Brza i jednostavna montaža, bez upotrebe horizontalne i vertikalne oplate, te smanjena potreba za podupiranjem, smanjena količina armiračkih radova prilikom građenja objekta, ugradnja slepih okvira za vrata i prozore, ugradnja razvodnih kutija za elektroinstalacije i izvedeni ostali instalacijski prodori zbog vrlo glatke obrade površina nema potrebe za malterisanjem, već samo za finalnom obradom gletovanjem i farbanjem.

Karakteristike sistema

OSNOVNA KONSTRUKCIJA

objekta od nosivih poprečnih i uzdužnih zidova proizvodi se u Inobačka DOO. Zidovi se sastoje od dva betonska platna debljine 5-6 cm, MB 35, međusobno povezanih rešetkastim nosačima, sa ugrađenom armaturom u zidovima, i dobetoniranom jezgru (na gradilištu) u kojoj se ostvaruju svi nastavci armature, kao u monolitnom a.b. zidu. U fabrički izvedene zidne elemente, glatke površinske obrade, ugrađeni su slepi štokovi za vrata i prozore, razvodne kutije za elekroinstalacije i ostali instalacijski prodori.

MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA

se sastoji od montažnih armiranobetonskih “omnia” ploča, MB 35, naknadno monolitizovanih dobetoniranjem. Debljina omnia ploče je 5-6 cm, sa ugrađenom armaturom donje zone spratne ploče i rešetkastim nosačima. Na gradilištu se postavlja armatura preklopa “omnia”ploča i armatura gornje zone, te se spratna ploča dobetonira do pune visine. U “omnia” ploče se ugrađuju razvodne kutije za elektroinstalacije i izvode se svi potrebni otvori i prodori.

FASADNI ZIDOVI

se proizvode na tri načina koji osiguravaju termo zaštitu objekta: mogu biti proizvedeni kao nosivi arm. betonski zidovi, prekriveni sa spoljne strane termoizolacionim pločama (ekspandirani polistiren, stiropor od 10cm), na koje dolazi cementni lepak + fasadna zaštita. Fasadni zidovi se mogu izvesti kao nosivi armirano betonski zidovi, prekriveni sa spoljne strane termoizolacionim pločama i obloženi armirano betonskim obložnim, konačno obrađenim, fasadnim elementima, koji zajedno čine ventiliranu fasadu. Fasadni zidovi mogu se izvesti u montažnim armiranobetonskim troslojnim obrađenim fasadnim elementima koji ispunjavaju kompletan otvor između poprečnih nosivih zidova objekta, a mogu biti puni ili sadržati otvore za lođu ili ugradnju prozora i vrata. Otvori između poprečnih nosivih zidova na fasadi objekta mogu se izvesti armirano betonskim montažnim fasadnim parapetima finalno obrađenog izgleda.

MONTAŽNI STEPENIŠNI KRAKOVI

U stepenišnim prostorima objekta ugrađuju se MONTAŽNI STEPENIŠNI KRAKOVI. To su armirani betonski elementi koji se proizvode kao ravni stepenišni krak promenjivih dimenzija ili kao dvokrako zavojno stepenište tipskih dimenzija. Ravni stepenišni krak je deo jednokrakog, dvokrakog ili trokrakog stepeništa, koji služi kao glavno stepenište u stambenim zgradama ili u zgradama namenjenim javnoj upotrebi, a dvokrako zavojno stepenište služi za komunikaciju unutar višeetažnih stanova te za sporedna stepeništa u zgradama.

SLOBODA PROJEKTOVANJA

Opisani konstruktivni sistem omogućava apsolutnu slobodu projektovanja, kao i kod monolitnih armirano betonskih konstrukcija.

UGRADNJA ELEMENATA

Ugradnja montažnih elemenata vrši se prema planovima montaže, koji se isporučuju naručitelju zajedno sa montažnim elementima, a izrađuje ih tehnološka konstruktorska grupa fabrike Inobačka d.o.o., opremljena modernom tehnologijom. U sklopu planova montaže isporučuje se i ostala dokumentacija u vidu radioničkih nacrta montažnih elemenata i svih detalja horizontalnih i vertikalnih spojeva elemenata, potrebnih radi ugradnje armature spojeva na gradilištu i uvida nadzornog organa, te omogućavanja njegove kontrole.

TRANSPORT ELEMENATA

Montažni elementi dopremaju se na gradilište specijalnim vozilima fabrike Inobačka d.o.o.: labudicom, specijalnim regalima za prevoz i šleperom. Transport montažnih elemenata na gradilištu vrši se kranskom dizalicom ili autodizalicom.

STATIČKI TRETMAN

Opisani konstruktivni sistem odgovara u pogledu statičkog tretmana monolitnim armirano betonskim konstrukcijama jer omogućava ugradnju proračunate armature u montažna platna zidova i “omnia” ploča, te kvalitetno ostvarivanje svih preklopa armature u središnjem monolitnom jezgru, sve prema “Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton” –BAB87 “Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima”.

Ostali proizvodi

Dupli betonski zidovi

Prefabrikovani betonski zidovi predstavljaju već tri decenije poznatu tehnologiju izgradnje višespratnica u evropskim zemljama a od skora i kod nas

Geo Zid

Za obradu vidljivih slobodnih površina kod nasipa od armirane zemlje sve češću primenu imaju betonski montažni paneli.

Protivbučni zid RUCONBAR

Koncept RUCONBAR predstavlja ekonomično i ekološko rešenje zaštite od buke koje je istovremeno jednostavno za primenu

Kontaktirajte nas 

Prilikom slanja, potrebno je popuniti sva označena polja (*).

Inobačka d.o.o.

Bulevar oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad

+381 21 557 400

info@inobacka.com