Proizvodnja

Dupli betonski zidoviOMNIA pločeGalerija

Dupli betonski zidovi betonski-zidovi-montaza predstavljaju već tri decenije poznatu tehnologiju izgradnje višespratnica u evropskim zemljama. Tehnologija se godinama razvijala, menjala i prilagođavala zahtevu kvalitetnijeg života i efikasnijeg iskorišćenja kalorija toplotne energije. Danas je to kvalitetan, pouzdan i efikasan način gradnje koji se upražnjava u celom svetu, a od skoro i kod nas. Vodeći se idejom pružanja najkvalitetnijeg proizvoda kupcima, a i željom da se osavremeni način gradnje u Srbiji firma Inobačka DOO je instalirala i pustila u pogon fabriku za prefabrikaciju duplih betonskih zidova koja je locirana u mestu Savino Selo opština Vrbas. U pitanju je savremena, automatizovana proizvodnja koja ima kapacitet proizvodnje od 600m2 zidova dnevno. U mogućnosti smo da proizvedemo, duple betoneske zidove ispunjene betonom koji predstavljaju konstruktivno noseće zidove, zatim zidove ispunjene pena betonom, pregradne zidove, masivne zidove, omnia tavanice (ploče) i betonska montažna stepeništa.

Ovaj način gradnje omogućuje brzu i jednostavnu montažu objekta. U fabrički proizvedene zidne elemente, glatke površinske obrade, ugrađeni su slepi okviri za vrata i prozore, razvodne kutije za elekroinstalacije i ostali instalacijski prodori…

PREDNOSTI SISTEMA Brza i jednostavna montaža, bez upotrebe horizontalne i vertikalne oplate, te smanjena potreba za podupiranjem, smanjena količina armiračkih radova prilikom građenja objekta, ugradnja slepih okvira za vrata i prozore, ugradnja razvodnih kutija za elektroinstalacije i izvedeni ostali instalacijski prodori zbog vrlo glatke obrade površina nema potrebe za malterisanjem, već samo za finalnom obradom gletovanjem i farbanjem.

betnoski-zidovi-ib

KARAKTERISTIKE SISTEMA OSNOVNA KONSTRUKCIJA objekta od nosivih poprečnih i uzdužnih zidova proizvodi se u Inobačka DOO. Zidovi se sastoje od dva betonska platna debljine 5-6 cm, MB 35, međusobno povezanih rešetkastim nosačima, sa ugrađenom armaturom u zidovima, i dobetoniranom jezgru (na gradilištu) u kojoj se ostvaruju svi nastavci armature, kao u monolitnom a.b. zidu. U fabrički izvedene zidne elemente, glatke površinske obrade, ugrađeni su slepi štokovi za vrata i prozore, razvodne kutije za elekroinstalacije i ostali instalacijski prodori.

betonski-zidovi-rsMEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA se sastoji od montažnih armiranobetonskih “omnia” ploča, MB 35, naknadno monolitizovanih dobetoniranjem. Debljina omnia ploče je 5-6 cm, sa ugrađenom armaturom donje zone spratne ploče i rešetkastim nosačima. Na gradilištu se postavlja armatura preklopa “omnia”ploča i armatura gornje zone, te se spratna ploča dobetonira do pune visine. U “omnia” ploče se ugrađuju razvodne kutije za elektroinstalacije i izvode se svi potrebni otvori i prodori.

FASADNI ZIDOVI se proizvode na tri načina koji osiguravaju termo zaštitu objekta: mogu biti proizvedeni kao nosivi arm. betonski zidovi, prekriveni sa spoljne strane termoizolacionim pločama (ekspandirani polistiren, stiropor od 10cm), na koje dolazi cementni lepak + fasadna zaštita. Fasadni zidovi se mogu izvesti kao nosivi armirano betonski zidovi, prekriveni sa spoljne strane termoizolacionim pločama i obloženi armirano betonskim obložnim, konačno obrađenim, fasadnim elementima, koji zajedno čine ventiliranu fasadu. Fasadni zidovi mogu se izvesti u montažnim armiranobetonskim troslojnim obrađenim fasadnim elementima koji ispunjavaju kompletan otvor između poprečnih nosivih zidova objekta, a mogu biti puni ili sadržati otvore za lođu ili ugradnju prozora i vrata. Otvori između poprečnih nosivih zidova na fasadi objekta mogu se izvesti armirano betonskim montažnim fasadnim parapetima finalno obrađenog izgleda.

U stepenišnim prostorima objekta ugrađuju se MONTAŽNI STEPENIŠNI KRAKOVI. To su armirani betonski elementi koji se proizvode kao ravni stepenišni krak promenjivih dimenzija ili kao dvokrako zavojno stepenište tipskih dimenzija. Ravni stepenišni krak je deo jednokrakog, dvokrakog ili trokrakog stepeništa, koji služi kao glavno stepenište u stambenim zgradama ili u zgradama namenjenim javnoj upotrebi, a dvokrako zavojno stepenište služi za komunikaciju unutar višeetažnih stanova te za sporedna stepeništa u zgradama.

SLOBODA PROJEKTOVANJA Opisani konstruktivni sistem omogućava apsolutnu slobodu projektovanja, kao i kod monolitnih armirano betonskih konstrukcija.

UGRADNJA ELEMENATA Ugradnja montažnih elemenata vrši se prema planovima montaže, koji se isporučuju naručitelju zajedno sa montažnim elementima, a izrađuje ih tehnološka konstruktorska grupa fabrike Inobačka d.o.o., opremljena modernom tehnologijom. U sklopu planova montaže isporučuje se i ostala dokumentacija u vidu radioničkih nacrta montažnih elemenata i svih detalja horizontalnih i vertikalnih spojeva elemenata, potrebnih radi ugradnje armature spojeva na gradilištu i uvida nadzornog organa, te omogućavanja njegove kontrole.

TRANSPORT ELEMENATA Montažni elementi dopremaju se na gradilište specijalnim vozilima fabrike Inobačka d.o.o.: labudicom, specijalnim regalima za prevoz i šleperom. Transport montažnih elemenata na gradilištu vrši se kranskom dizalicom ili autodizalicom.

STATIČKI TRETMAN Opisani konstruktivni sistem odgovara u pogledu statičkog tretmana monolitnim armirano betonskim konstrukcijama jer omogućava ugradnju proračunate armature u montažna platna zidova i “omnia” ploča, te kvalitetno ostvarivanje svih preklopa armature u središnjem monolitnom jezgru, sve prema “Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton” –BAB87 “Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima”.

OMNIA ploče

Međuspratna konstrukcija se izvodi na montažnim „OMNIA“ pločama koje proizvodi Inobačka DOO. Te su ploče sačinjene po projektovanoj marki betona, armirane rešetkastim nosačima i armaturom donje zone. Debljine „OMNIA“ ploča su 10 do 12 cm. Na gradilištu se postavlja armatura preklopa i gornje zone, te se betonira običnim betonom do pune debljine 16 do 20 cm. Debljine ploča odabiru se na temelju proračuna nosivosti. Na taj se način dobija monolitna međuspratna konstrukcija, težine 250 do 320 kg/m2. U procesu prizvodnje OMNIA ploča vodi se računa da se isprate arhitektonski, statički i instalacioni zahtevi. U pločama se ugrađuju razvodne kutije za električne instalacije kao i prodori za vodovod i grejanje te se time omogućava brža, jednostavnija i preciznija ugradnja instalacione opreme. Ovaj sistem međuspratne konstrukcije je kompatabilan sa svim načinima gradnje, pogotovo je upotrebljiv u klasičnom sistemu gradnje.

 

Barijere za zaštitu od buke#

Apsorbujuće betonske barijere za zaštitu od buke tipa RUCONBAR

RUCONBAR je ekološka, visoko apsorbujuća barijera za zaštitu od buke, čiji se apsorbujući sloj sastoji od reciklirane gume i betona. U osnovi, to je proizvod od betona sastavljen od apsorbujućeg i nosivog sloja. Primenom 40% gumenih granula dobijenih recikliranjem starih automobilskih guma u apsorbujućem sloju, dobijen je proizvod koji predstavlja inovativno rešenje u području zaštite od buke, jedinstven na tržištu.

Koncept RUCONBARa predstavlja ekonomično i ekološko rešenje zaštite od buke koje je istovremeno jednostavno za primenu.