Konkurs za izradu idejnog rešenja fasade na objektu u ulici Njegoševa 12

Predmet zadatka je bio idejno arhitektonsko rešenje fasadnog prikaza objekta u Njegoševoj ulici broj 12 u Novom Sadu. Fasada treba da doprinese formiranju objekta u skladu sa postojećim arhitektonskim rešenjem u tom delu gradskog jezgra, a u korispodenicji i sa modernim tokovima gradnje. Idejno arhitektonsko rešenje treba da ima svoju jasno prepoznatljivu istraživačku komponentu, gde se jasno prepoznaju elementi tematskih oblasti na koje se projekat oslanja. Prilikom projektovanja fasade bilo je moguće koristiti savremena sredstva arhitektonskog izraza: kompoziciju masa, kompoziciju punih i praznih površina, kubatura, boja, tekstura i predvideti upotrebu savremenih materijala. Idejnim rešenjem je bilo potrebno definisati odnose sadržaja iz projektnog zadatka i formirati fasadu primerenu neposrednom okruženju starog gradskog jezgra, a istovremeno dati akcenat na moderne tokove u arhitekturi.

Osvojeno prvo mesto- Ivana Ilić, drugo mesto- grupa studenata (dia Karl Mičkei, dia Dragana Pilipović, dia Aleksandra Pešterac i dia Višnja Žugić), ostali nagrađeni učesnici su Pero Đokić, Dimitrije Bugarski, Dane Vraneš, Slobodan Arsenović, Krsto Radovanović, Duško Samardžija, Aleksandra Borenović.Komisija: Doc. dr Darko B. Reba, d.i.a., prof. dr Radivoje Dinulović, dia Rakić Vladimir, dia Babić Jasna, dia Marko Todorov, dipl.oec Marija Babić.